Nguồn
Link bài gốc

https://www.mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/147012/Chinh-thuc-ra-mat-nen-tang-cong-chung-truc-tuyen-CCOL.html