Theo đó, từ ngày 01/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác;

Trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó.

Đối với thành phố Hà Nội: Chủ tịch UBND quận, thị xã ban hành quyết định chuyển cán bộ, công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường thành công chức do UBND quận, thị xã quản lý.

Đối với TP.HCM và Đà Nẵng: Chủ tịch quận, Chủ tịch thành phố thuộc TP.HCM ban hành quyết định chuyển công chức cấp xã đang làm việc tại UBND phường thành công chức thuộc biên chế của UBND quận, thành phố thuộc TP.HCM.

(Trước thí điểm, theo quy định tại Luật cán bộ, công chức thì Chủ tịch UBND phường là cán bộ).

Nghị định 32/2021/NĐ-CP, Nghị định 33/2021/NĐ-CP và Nghị định 34/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Nguồn
Link bài gốc