1. Chuẩn hoá 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

Quyết định chuẩn hóa 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền thực hiện của cấp tỉnh cụ thể như sau:

-      Đăng ký tập sự hành nghề công chứng;

-      Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng;

-      Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-      Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

-      Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng;

-      Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

-      Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên;

-      Cấp lại Thẻ công chứng viên;

-      Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng;

-      Thành lập Văn phòng công chứng;

-      Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng;

-      Hợp nhất Văn phòng công chứng; đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất;

-      Sáp nhập Văn phòng công chứng; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập;

-      Chuyển nhượng Văn phòng công chứng; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng;

-      Thành lập Hội công chứng viên;

2. Bãi bỏ 22 thủ tục hành chính

Đồng thời, Quyết định cũng đã bãi bỏ 22 thủ tục hành chính gồm:

-      Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng; chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng;

-      Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng;

-      Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập;

-      Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập;

-      Từ chối hướng dẫn tập sự trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự;

-      Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác;

-      Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi;

-      Công chứng bản dịch;

-      Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn;

-      Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;

-      Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản;

-      Công chứng di chúc;

-      Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản;

-      Công chứng văn bản khai nhận di sản;

-      Công chứng văn bản từ chối nhận di sản;

-      Công chứng hợp đồng ủy quyền;

-      Nhận lưu giữ di chúc; cấp bản sao văn bản công chứng;

-      Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên;

-      Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nội dung công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và nội dung công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tại Quyết định số 711/QĐ-BTP ngày 23/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

CCOL
Nguồn
Link bài gốc