Theo Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

        “1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

        2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.”

        Như vậy, trong trường hợp có nguy hiểm đe dọa đến tính mạng và không thể lập di chúc miệng thì vẫn có thể để lại di chúc miệng. Tuy nhiên, di chúc miệng chỉ có hiệu lực trong 03 tháng sau khi được lập. Nếu sau khoản thời gian này, người lập di chúc miệng vẫn còn sống và minh mẫn, sáng suốt thì hiệu lực của di chúc mặc nhiên chấm dứt.

        Căn cứ khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015, di chúc miệng được coi là hợp pháp khi: “Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

        Theo quy định trên, để di chúc miệng có hiệu lực pháp lý phải đảm bảo các yếu tố sau:

            Thứ nhất, phải được ít nhất hai người làm chứng khi di chúc miệng;

           Thứ hai, di chúc miệng phải được lập thành văn bản và có ký tên hoặc điểm của tất cả người làm chứng;

          Thứ ba, phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng trong 05 ngày kể từ ngày lập di chúc miệng.

        Như vậy, để di chúc miệng có hiệu lực pháp luật cần phải được chứng thực chữ ký hoặc chứng thực điểm chỉ.

CCOL
Nguồn
Link bài gốc