Cơ sở pháp lý

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

1. Thế nào là thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

Theo khoản 22 Điều 3 Luật Hôn nhân gia đình, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.

Thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là văn bản thỏa thuận giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và vợ chồng người mang thai hộ.

2. Văn bản thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có cần công chứng không?

Theo khoản 2 Điều 96 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, thỏa thuận về việc mang thai hộ phải được lập thành văn bản có công chứng.

Trong trường hợp vợ chồng bên nhờ mang thai hộ ủy quyền cho nhau hoặc vợ chồng bên mang thai hộ ủy quyền cho nhau về việc thỏa thuận thì việc ủy quyền phải lập thành văn bản có công chứng. Việc ủy quyền cho người thứ ba không có giá trị pháp lý.

Trong trường hợp thỏa thuận về mang thai hộ giữa bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ được lập cùng với thỏa thuận giữa họ với cơ sở y tế thực hiện việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì thỏa thuận này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của cơ sở y tế này.

Như vậy, văn bản thỏa thuận mang thai hộ phải được thành văn bản và bắt buộc phải được công chứng.

3. Nội dung của văn bản thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải có các nội dung chính sau:

1. Thông tin đầy đủ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 95 Luật này.

2. Cam kết thực hiện các quyền, nghĩa vụ được quy định tại Điều 97, Điều 98 Luật này

3. Việc giải quyết hậu quả trong trường hợp có tai biến sản khoa; hỗ trợ để bảo đảm sức khỏe sinh sản cho người mang thai hộ trong thời gian mang thai và sinh con, việc nhận con của bên nhờ mang thai hộ, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với con trong trường hợp con chưa được giao cho bên nhờ mang thai hộ và các quyền, nghĩa vụ khác có liên quan;

4. Trách nhiệm dân sự trong trường hợp một hoặc cả hai bên vi phạm cam kết theo thỏa thuận

 

Nguồn
Link bài gốc