Trường hợp 1: Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013, khi một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản ký các hợp đồng sau thì việc công chứng, chứng thực sẽ không bắt buộc và được thực hiện theo yêu cầu của các bên.

-       Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

-       Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;

-       Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp 2: Căn cứ điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, các hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản và việc công chứng, chứng thực sẽ do các bên tự thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ và không thường xuyên thì phải công chứng hoặc chứng thực. Các hợp đồng kinh doanh bất động sản gồm:

-       Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;

-       Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;

-       Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

-       Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

-       Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

Trường hợp 3: Bên cạnh các hợp đồng kinh doanh bất động sản không bắt buộc phải công chứng, chứng thực thì các hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cũng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Các hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm:

-       Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản;

-       Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản;

-       Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản

Trường hợp 4: Theo quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Nhà ở 2014, các hợp đồng chuyển nhượng trong các trường hợp sau sẽ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực trừ khi các bên có nhu cầu.

-       Tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương;

-       Mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

-       Mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư;

-       Góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức;

-       Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở.

Trên đây là một số hợp đồng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực theo quy định. Tùy vào tính chất cũng như mức độ rủi ro của các loại hợp đồng mà việc công chứng, chứng thực sẽ được xem là biện pháp đảm bảo để các bên bảo vệ được quyền và lợi ích của mình khi có tranh chấp xảy ra. 
CCOL
Nguồn
Link bài gốc