Thực hiện nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19/KL-TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi) gồm: Báo cáo tổng kết thi hành Luật Công chứng, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách, dự thảo Tờ trình, dự thảo đề cương chi tiết Luật Công chứng (sửa đổi) và Báo cáo tổng thuật kinh nghiệm công chứng nước ngoài (gọi tắt là dự thảo Hồ sơ xây dựng Luật). Dự thảo Hồ sơ xây dựng Luật đã được gửi lấy ý kiến của 08 Bộ và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và giải pháp thực hiện chính sách trong đề nghị xây dựng luật.

Tải báo cáo: ban-tong-hop-giai-trinh-tiep-thu-y-kien-dong-gop-ve-du-thao-luat-cong-chung.doc

CCOL Tổng Hợp
Nguồn
Link bài gốc

https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/bo-tu-phap-bao-cao-tong-hop-tiep-thu-giai-trinh-y-kien-dong-gop-ve-de-nghi-xay-dung-luat-cong-ch-5231