Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu (HĐTM), điều kiện giao dịch chung (ĐKGDC).

Theo đó, dự kiến ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC bao gồm:

TT

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

Chú thích

1

Cung cấp điện sinh hoạt

Giữ nguyên theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg

2

Cung cấp nước sinh hoạt

Giữ nguyên theo Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg

3

Truyền hình trả tiền

Giữ nguyên theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg

4

Thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau); thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước)

Giữ nguyên theo Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg

5

Truy nhập internet trên mạng viễn thông cố định mặt đất

Sửa tên gọi “dịch vụ truy nhập internet” (tại Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg) thành “dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông cố định mặt đất” để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật (ví dụ như Thông tư 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông về HĐTM, ĐKGDC trong lĩnh vực viễn thông và các văn bản có liên quan).

6

Vận chuyển hành khách đường hàng không

Giữ nguyên theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg

7

Vận chuyển hành khách đường sắt

Giữ nguyên theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg

8

Mua bán căn hộ chung cư, dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

“Mua bán căn hộ chung cư”: giữ nguyên theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg;

“Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư”: sửa tên gọi “các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp” (tại Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg) thành “dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư” để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật (ví dụ như Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và các văn bản có liên quan).

9

Nền tảng số trung gian quy mô lớn hoặc rất lớn cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Đề xuất bổ sung và thay thế cho “dịch vụ điện thoại cố định mặt đất” tại Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg.

Việc xác định “nền tảng số trung gian quy mô lớn” và “nền tảng số trung gian quy mô rất lớn” được thực hiện theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử 2023 (Điều 45, Điều 47) và văn bản hướng dẫn thi hành.

So với Quyết định số 02 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung, dự thảo Quyết định giữ 08/09 sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; bỏ 01 dịch vụ (điện thoại cố định mặt đất) và bổ sung 01 dịch vụ (nền tảng số trung gian quy mô lớn hoặc rất lớn cung cấp dịch vụ thương mại điện tử), cụ thể như sau:

Điều khoản chuyển tiếp: Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày trở thành nền tảng số trung gian quy mô lớn hoặc rất lớn theo quy định của Luật Giao dịch điện tử, tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số trung gian quy mô lớn hoặc rất lớn đang áp dụng HĐTM, ĐKGDC trong giao dịch với người tiêu dùng phải hoàn thành việc đăng ký theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

1. Mục đích quy định danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC:

Mục đích của việc quy định danh mục sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC là nhằm:

- Nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức kinh doanh phù hợp với thực tiễn triển khai Quyết định 02/2012/QĐ-TTg, các Quyết định sửa đổi, bổ sung và tình hình kinh tế - xã hội trong trong bối cảnh mới.

- Góp phần ngăn ngừa việc phát sinh tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức kinh doanh về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đặc biệt là hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của một số loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro gây thiệt hại cho người tiêu dùng hiện nay.

2. Quan điểm xây dựng

- Bám sát chủ trương, định hướng, chính sách của Chính phủ, Quốc hội đã được quy định trong quá trình xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; bảo đảm tiến độ theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

- Bám sát Danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký theo Quyết định 02/2012/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung.

- Bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật Việt Nam và tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

- Bảo đảm sự cân bằng trong giao dịch dân sự giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh: bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính.

Nguồn TVPL

Nguồn
Link bài gốc