Căn cứ vào các quy định của Luật Công chứng năm 2014, Thông tư 257/2016/TT-BTC và Thông tư 111/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 257/2016/TT-BTC, CCOL tổng hợp về phí công chứng, thù lao công chứng như sau:

leftcenterrightdel
 

TIÊU CHÍ

PHÍ CÔNG CHỨNG

THÙ LAO CÔNG CHỨNG

Khái niệm

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công (khoản 1 Điều 3Luật Phí và lệ phí 2015)

Theo đó, phí công chứng được hiểu là khoản tiền mà người yêu cầu công chứng phải trả cho tổ chức hành nghề công chứng nhằm bù đắp một phần chi phí.

Phí công chứng gồm:

- Phí công chứng: Hợp đồng, giao dịch, bản dịch;

- Phí lưu giữ di chúc;

- Phí cấp bản sao văn bản công chứng.

(Điều 66 Luật Công chứng năm 2014)

Thù lao công chứng là các khoản chi phí liên quan đến việc:

- Soạn thảo hợp đồng, giao dịch;

- Đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản;

- Lưu trữ hồ sơ;

- Các việc khác liên quan đến công chứng như:

+ Công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng;

+ Xác minh, giám định thông tin hồ sơ…

(Điều 67 Luật Công chứng 2014)

Mức thu

Mức thu phí công chứng quy định tại Thông tư này được áp dụng thống nhất đối với Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng. Trường hợp đơn vị thu phí là Văn phòng công chứng thì mức thu phí quy định tại Thông tư này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Mức thu và cách tính phí công chứng được áp dụng chung trên cả nước theo Thông tư 257/2016/TT-BTC được sửa đổi tại Thông tư 111/2017/TT-BTC

Do tổ chức hành nghề công chứng và người yêu cầu công chứng tự thỏa thuận nhưng không được vượt quá mức trần thù lao công chứng do UBND cấp tỉnh ban hành.

Ngoài ra, Trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng thì người yêu cầu công chứng phải trả chi phí để thực hiện việc đó. Mức chi phí do người yêu cầu công chứng và tổ chức hành nghề công chứng thỏa thuận. Tổ chức hành nghề công chứng không được thu chi phí cao hơn mức chi phí đã thỏa thuận.

(Theo Điều 68 Luật Công chứng 2014


Nguồn CCOL
Link bài gốc