Tại buổi làm việc mới đây của Thường trực Ủy ban Pháp luật với Bộ Tư pháp để chuẩn bị cho việc thẩm tra dự án Luật này, nhiều vấn đề, nội dung của dự án Luật đã được các đại biểu phân tích, kiến nghị làm rõ. Trong đó, so với Luật Công chứng năm 2014, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên, góp phần phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ổn định, bền vững, tăng cường trách nhiệm, ý thức của cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc công chứng, cụ thể như sau:

Quy định người muốn bổ nhiệm công chứng viên phải được đào tạo nghề công chứng (bỏ quy định miễn đào tạo).

Quy định thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với tất cả các đối tượng để đảm bảo sự thống nhất và để người tập sự đủ thời gian trải nghiệm, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn; người tập sự phải bảo đảm thời gian tập sự theo ngày, giờ làm việc của tổ chức hành nghề công chứng; bổ sung quy định về thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự để bảo đảm người được bổ nhiệm công chứng viên có kiến thức, kỹ năng cập nhật.

Bổ sung một số trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên, trường hợp bị miễn nhiệm công chứng viên, trường hợp được và không được bổ nhiệm lại công chứng viên cũng như điều kiện bổ nhiệm lại nhằm bảo đảm những người đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn công chứng viên mới được bổ nhiệm…

Bên cạnh đó, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị cần làm rõ một số vấn đề như: thể hiện rõ quan điểm thống nhất về việc xác định khái niệm hành nghề công chứng trong đề nghị xây dựng Luật làm cơ sở để xác định phạm vi thực hiện nhiệm vụ của công chứng viên và xem xét xử lý trường hợp công chứng viên không thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ hành nghề công chứng…